Hình ảnh
VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế Công) và hai cháu của ông Thành, bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công, Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh (ngày 07/8/2009)
VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế Công) và hai cháu c...
VS Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ Mẫu Đàm Thiếu Quỳnh (ngày 07/8/2009)
VS Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ Mẫu Đàm Thiếu Quỳnh (ngày 07/8/2009)
VS Nguyễn Ngọc Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 07/8/2009
VS Nguyễn Ngọc Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 07/8/2...
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công & Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công & Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh