Hình ảnh
VS Nguyễn Ngọc Nội và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công (02.01.2012)
VS Nguyễn Ngọc Nội và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công (02.01.2012)
Thầy trò VS Nguyễn Ngọc Nội cùng bác Nguyễn Chí Thành tại nhà riêng bác Thành ngày 08.07.2012
Thầy trò VS Nguyễn Ngọc Nội cùng bác Nguyễn Chí Thành tại nhà riêng bác Thành ngày 08.07.2012
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công ngày 08.07.2012
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công ngày 08.07.2012
VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 08.07.2012
VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 08.07.2012
Thầy trò VS Nguyễn Ngọc Nội và bác Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu ngày 08.07.2012
Thầy trò VS Nguyễn Ngọc Nội và bác Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu ngày 08.07.2012