Hình ảnh
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ và Sư tổ mẫu
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ và Sư tổ mẫu