Hình ảnh
Võ sư Trưởng Nguyễn Ngọc Nội và 8/10 Võ sư của Võ đường Đại Nghĩa Vĩnh Xuân Nội gia tại Ba Lan.
Võ sư Trưởng Nguyễn Ngọc Nội và 8/10 Võ sư của Võ đường Đại Nghĩa Vĩnh Xuân Nội gia tại Ba Lan.