Những chuyến đi về với Sư tổ - 2005
Mộ Sư tổ mẫu trước khi chuyển về cạnh mộ Sư tổ
Mộ Sư tổ mẫu trước khi chuyển về cạnh mộ Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội và trưởng tràng Trần Thanh Ngọc bên mộ Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội và trưởng tràng Trần Thanh Ngọc bên mộ Sư tổ
Mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công sau khi gắn ảnh
Mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công sau khi gắn ảnh
Mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công trước khi gắn ảnh
Mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công trước khi gắn ảnh
VS Nguyễn Ngọc Nội tô chữ trên mộ Sư tổ khi đến mộ Sư tổ
VS Nguyễn Ngọc Nội tô chữ trên mộ Sư tổ khi đến mộ Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc & anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội) trước nhà ông Thành, trước khi lên mộ Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc & anh Phạm Hồng Sơn (học tr...
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành trước khi lên viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành trước khi lên viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Từ phải sang: VS Nguyễn Ngọc Nội, VS Nguyễn Đăng Quang, và VS Lục Hà Kim trao đổi về Vĩnh Xuân tại nhà VS Kim (2005)
Từ phải sang: VS Nguyễn Ngọc Nội, VS Nguyễn Đăng Quang, và VS Lục Hà Kim trao đổi về Vĩnh Xuân tại nhà VS Kim (2005)
VS Nguyễn Ngọc Nội trao đổi về VX với VS Hồ Nam Long trong 1 lần gặp tại Tp.HCM 2005
VS Nguyễn Ngọc Nội trao đổi về VX với VS Hồ Nam Long trong 1 lần gặp tại Tp.HCM 2005
VS Nguyễn Ngọc Nội gặp ông Nguyễn Chí Thành lần đầu tại nhà riêng ông Thành ở Tp.HCM
VS Nguyễn Ngọc Nội gặp ông Nguyễn Chí Thành lần đầu tại nhà riêng ông Thành ở Tp.HCM
VS Nguyễn Ngọc Nội trò chuyện cùng VS Nguyễn Đăng Quang trước khi đến nhà ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế Công) lần đầu tiên
VS Nguyễn Ngọc Nội trò chuyện cùng VS Nguyễn Đăng Quang trước khi đến nhà ông Nguyễn Chí Thành (con trai Sư tổ Nguyễn Tế...
 
Hiển thị #