Những chuyến đi về với Sư tổ - 2006
Mộ sư tổ mẫu (số 1563) sau khi hoàn chỉnh
Mộ sư tổ mẫu (số 1563) sau khi hoàn chỉnh
Chuẩn bị lễ sau khi chuyển mộ Sư tổ mẫu
Chuẩn bị lễ sau khi chuyển mộ Sư tổ mẫu
Chuẩn bị lễ sau khi chuyển mộ Sư tổ mẫu
Chuẩn bị lễ sau khi chuyển mộ Sư tổ mẫu
VS Trần Thiết Côn làm lễ tại mộ Sư tổ mẫu (mộ cũ)
VS Trần Thiết Côn làm lễ tại mộ Sư tổ mẫu (mộ cũ)
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại mộ Sư tổ mẫu (mộ cũ)
VS Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại mộ Sư tổ mẫu (mộ cũ)
VS Trần Thiết Côn (tức Sinh), VS Nguyễn Ngọc Nội, ông Lê Mạnh Đức (một môn đệ Vĩnh Xuân trước đây tại Hà Nội) & Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc tại Nghĩa trang Lái Thiêu - Bình Dương
VS Trần Thiết Côn (tức Sinh), VS Nguyễn Ngọc Nội, ông Lê Mạnh Đức (một môn đệ Vĩnh Xuân trước đây tại Hà Nội) & Trưởng t...
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Trần Thiết Côn,VS Nguyễn Ngọc Nội và trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trước nhà ông Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Trần Thiết Côn,VS Nguyễn Ngọc Nội và trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trước n...
 
Hiển thị #