Những chuyến đi về với Sư tổ - 2011
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và hai võ sư Vĩnh Xuân Ba Lan cùng ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ (01.5.2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và hai võ sư Vĩnh Xuân Ba Lan cùng ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ (01.5.2011)
HLV Trương Anh Tuấn thăm lễ mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu (01.5.2011)
HLV Trương Anh Tuấn thăm lễ mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu (01.5.2011)
Võ sư Nizzio Roman Lễ Sư tổ tại nơi Người yên nghỉ (01.5.2011)
Võ sư Nizzio Roman Lễ Sư tổ tại nơi Người yên nghỉ (01.5.2011)
Võ sư Józef Szargut Lễ Sư tổ tại nơi Người yên nghỉ (01.5.2011)
Võ sư Józef Szargut Lễ Sư tổ tại nơi Người yên nghỉ (01.5.2011)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội kính lễ Sư tổ trong chuyến dẫn 2 võ sư Ba Lan đến thăm lễ mộ Sư tổ (01.5.2011)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội kính lễ Sư tổ trong chuyến dẫn 2 võ sư Ba Lan đến thăm lễ mộ Sư tổ (01.5.2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và hai võ sư Vĩnh Xuân Ba Lan cùng ông Nguyễn Chí Thành tại nhà riêng ông Thành (01.05.2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và hai võ sư Vĩnh Xuân Ba Lan cùng ông Nguyễn Chí Thành tại nhà riêng ông Thành (01.05.20...
Ba thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Ba thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng và ông Nguyễn Chí Thành làm lễ trước mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng và ông Nguyễn Chí Thành làm lễ trước mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng đang chung tay xếp đồ lễ nơi mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng đang chung tay xếp đồ lễ nơi mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng và ông Nguyễn Chí Thành trước bàn thờ tại nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành
Thầy trò VS Phạm Tuấn Dũng và ông Nguyễn Chí Thành trước bàn thờ tại nhà riêng ông Nguyễn Chí Thành
 
Hiển thị #