Những chuyến đi về với Sư tổ - 2014
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ và Sư tổ mẫu
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ Sư tổ và Sư tổ mẫu
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông Nguyễn Chí Thành bên mộ Sư tổ và Sư tổ mẫu
 
Hiển thị #