Những chuyến đi về với Sư tổ - 2015
Làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công tại nhà riêng của anh Nguyễn Chí Thành
Làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công tại nhà riêng của anh Nguyễn Chí Thành
 
Hiển thị #