Lịch sử » Các chi phái » Chí Thiện Vĩnh Xuân Quyền
Chí Thiện Vĩnh Xuân Quyền
至善 永  春 拳
Dựa trên Thiếu Lâm Vĩnh Xuân bao gồm sự truyền dạy và nghiên cứu của các đại đệ tử của Phùng Thiếu Thanh tại Hồng Kông, được Wei Yan hợp nhất cuối cùng.
Phả hệ: