Lịch sử » Các chi phái » Diệp Kiên Vịnh Xuân Quyền (Mã Lai)
Diệp Kiên Vịnh Xuân Quyền (Mã Lai)
叶 堅 咏 春 拳
Thường được gọi là Mã Lai VXQ, do Diệp Kiên thành lập.  Ông được coi là đã học Hồng Quyền (Hồng Gia và/hoặc Bạch Hạc), ông cũng học VXQ từ vợ và/hay bố vợ.  Sau này, có lẽ ông học thêm từ Tào Gia ở Mã Lai.
Phả hệ: