Lịch sử » Các chi phái » Diêu Tài Vịnh Xuân Quyền
Diêu Tài Vịnh Xuân Quyền
姚 才 咏 春 拳
Do Diêu Tài thành lập. Ông học Tiểu Niệm Đầu, Mộc Công Bát Thức, và Bát Trảm Đao từ Tôn sư Nguyễn Tế Công, sau đó học Tiểu Niệm Đầu, Tầm Kiều, và Tiêu Chỉ từ Ngô Trọng Tố. Vậy ông đầu tiên học Nguyễn Tế Công, khi Sư Tổ Tế Công sang Việt Nam, lại tiếp tục học Ngô Trọng Tố. (Xem thêm về Quách Bảo Tòan trong bài viết về Chi phái Diêu Tài)
Phả hệ: