Lịch sử » Các chi phái » Trương Bảo Vịnh Xuân Quyền
Trương Bảo Vịnh Xuân Quyền
張保 咏 春 拳
Được dạy đầu tiên bởi Trương Bảo ở Phật Sơn cho đến khi ông mất.  Chi phái hiện nay do Cheung Mo-gan (Cheung Chut) sáng lập.  Ông này tiếp tục học Sầm Năng và kết hợp cả Vịnh Xuân của Sầm Năng vào.
Phả hệ