Lịch sử » Các chi phái » Lý Thắng Vịnh Xuân Quyền
Lý Thắng Vịnh Xuân Quyền
李 勝 咏 春 拳
Chủ yếu gồm chi nhánh Biên Thân của Phùng gia, Cổ Lao VXQ và Diệp Vấn VXQ
Phả hệ: