Lịch sử » Các chi phái » Sầm Năng Vịnh Xuân Quyền (Quảng Châu)
Sầm Năng Vịnh Xuân Quyền (Quảng Châu)
岑 能 咏 春 拳
Được Sầm Năng thành lập tại thành phố Quảng Châu, đôi khi được gọi là Quảng Châu VXQ. Sầm Năng đầu tiên học Trương Bảo, là người sau này giới thiệu ông học tiếp ở Nguyễn Kì Sơn. 
Phả hệ: