Lịch sử » Các chi phái » Trần Nhữ Miên Vĩnh Xuân Quyền
Trần Nhữ Miên Vĩnh Xuân Quyền
陳 汝 綿 永  春拳
Môn phái do Trần Nhữ Miên, con của Trần Hoa Thuận.  Trong khi sự truyền dạy nguyên thủy của ông rất giống các đồ đệ của phụ thân, gần đây, các cháu ông và đồ đệ của họ đã đưa ra một chương trình rộng hơn. (Mà họ nói rằng thêm nhiều thức được truyền từ Lương Tán).
Phả hệ