Môn sinh võ đường Vĩnh Xuân Nội gia biểu diễn Báo quyền (tĩnh, động) tại Hội diễn Hội VTHN mở rộng lần thứ 27 năm 2012
RefreshĐóng